Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HARMONIE SINT-JAN
Gewijzigd en opnieuw vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 29 maart 2009.


NAAM EN ZETEL

Artikel 1
Harmonie Sint-Jan te Wierden, opgericht 26 april 1926.


SAMENSTELLING VERENIGING

Artikel 2
De vereniging bestaat uit een A-, B- en een C-orkest en daarnaast een slagwerkgroep. De B- en C-orkesten zijn opstaporkesten voor het A-orkest.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 3
Alle (aspirant-)leden van de vereniging ontvangen een exemplaar van het huishoudelijk reglement, met een maximum van een reglement per gezin. Daarnaast is het reglement te lezen op de website van de vereniging: www.harmoniesint-jan.nl


LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4
Er wordt onderscheid gemaakt in leden, ereleden, aspirant-leden en begunstigers. Leden: kunnen zijn zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Leden hebben verplichtingen zoals genoemd elders in dit huishoudelijk reglement; Ereleden: zij die, nadat zij daartoe door de algemene vergadering op grond van hun verdiensten jegens de vereniging zijn benoemd met meerderheid van 2/3e van het aantal stemgerechtigde leden, Cartier Replica Watches de benoeming hebben aanvaard. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie en hebben de rechten van leden; Aspirant-leden: kunnen zijn zij die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Aspirantleden hebben dezelfde verplichtingen als leden; Begunstigers: zij die de vereniging financieel steunen, maar geen lid zijn.


CONTRIBUTIE, DONATIE EN LESGELD, AANMELDING EN AFMELDING.

Artikel 5
De contributiebetaling geschiedt bij voorkeur door middel van een machtiging aan de vereniging. De hoogte van de contributiegelden wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van lesgelden wordt vastgesteld door het bestuur. Alle gelden worden vooraf maandelijks betaald.

Bij deelname aan muzieklessen zijn de kosten van het evt. benodigde lesmateriaal voor rekening van het lid. Het instrument wordt in principe door Harmonie Sint-Jan beschikbaar gesteld. Het uiteindelijk besluit hiervoor ligt bij het bestuur. Aspirant-leden en leden die nog studeren en geen eigen inkomen hebben, betalen een gereduceerde contributie. Indien uit één gezin meerdere leden lid zijn van de vereniging, kan op verzoek door het bestuur gezinskorting worden toegepast. De vereniging is bevoegd om de hulp van derden in te roepen indien niet tijdig wordt voldaan aan de financiële verplichting. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden zijn voor rekening van het desbetreffende lid. Aanmelding geschiedt bij de secretaris. De Cartier Replica Watches US secretaris of de werkgroep Opleiding deelt hiertoe een informatiemap uit, waarin opgenomen een aanmeldingsformulier alsmede diverse andere formulieren zijn.

De aanmelding is definitief, als bedoeld formulier ondertekend is ingeleverd. Pas dan kan gestart worden met de lessen, c.q. deelname aan het orkest resp. slagwerkgroep. Indien zich wijzigingen voordoen in de NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), de situatie werkend / schoolgaan of andere wijzigingen, zijn de leden verplicht hiervan de secretaris schriftelijk op de hoogte te stellen.

Afmelding geschiedt middels een officieel afmeldingsformulier, waarbij een opzegtermijn van een maand in acht genomen wordt (met uitzondering van de AMV, hierbij geldt geen opzegtermijn). Let wel: voor muzieklessen geldt, dat zij slechts beëindigd kunnen worden per 01 februari en 01 juli (met inachtneming van een opzegtermijn resp. per 31 december en 1 juli). Voor de overeenkomstige periode blijft lesgeld verschuldigd.

Bedoelde formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris.


BRUIKLEEN

Artikel 6
Instrumenten, bladmuziek en andere verenigingseigendommen worden de leden in bruikleen verstrekt. De bruikleners zijn verplicht de verenigingseigendommen in goede staat te onderhouden en bij verlies en/of onbruikbaar wording, hiervan de dagwaarde aan de vereniging te vergoeden, dealtimewatches.com indien sprake is van grove nalatigheid van de bruiklener.

Defecten en mankementen dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan het bestuur zodat deze maatregelen kan treffen. Het is leden verboden om op eigen initiatief en buiten het bestuur om reparaties te (laten) doen aan verenigingseigendommen.


ABSENTIE

Artikel 7
(Aspirant-)Leden hebben de plicht om bij verhindering tot het bijwonen van repetities, concerten, vergaderingen en manifestaties, dit vroegtijdig bij de absentienotulist kenbaar te maken. Er worden absentielijsten bijgehouden door de absentienotulist. Bij Cheap Cartier Replica langdurige absentie bij repetities, zonder geldige reden, zullen door het bestuur passende maatregelen worden getroffen. Vroegtijdig betekent voor wat betreft repetities: zodra men redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat men moet verzuimen.

Voor wat betreft concerten: binnen een week na bekendmaking van de datum van het geplande concert, behoudens gevallen van overmacht.


GEBRUIK VERENIGINGSEIGENDOMMEN

Artikel 8
Het is verboden, zonder toestemming van het bestuur, eigendommen van de vereniging te gebruiken voor andere doeleinden dan ten behoeve van de vereniging. Zodra het lidmaatschap is beëindigd, is men verplicht binnen een termijn van zeven dagen na het beëindigen van het lidmaatschap alle verenigingseigendommen bij een van de bestuursleden in te leveren. Alvorens de eigendommen worden ingeleverd, moeten deze gereinigd zijn en in goede staat verkeren.


OEFENRUIMTE EN REPETITIETIJDEN

Artikel 9
De oefenruimten moeten netjes worden gebruikt en achtergelaten. In principe vinden repetities plaats in het Sint-Jansgebouw te Wierden. Muzieklessen kunnen indien afgesproken ook elders plaatsvinden. Indien het Sint-Jansgebouw niet beschikbaar is, draagt het bestuur zorg voor geschikte repetitieruimte elders.

De repetitietijden van de orkesten zijn vaste tijden op vaste dagen in de week die in overleg met het bestuur vastgelegd worden. In overleg met de betreffende dirigent en het bestuur kan worden afgeweken van repetitieruimte en -tijden.


REPETITIES

Artikel 10
Eenmaal per week, op vaste tijden, wordt onder leiding van de dirigent resp. instructeur een verplichte repetitie gehouden voor de (aspirant-)leden van alle orkesten resp. slagwerkgroep (zie art. 9). (Aspirant-)Leden moeten op tijd aanwezig zijn voor aanvang van de repetitie. Extra repetities worden gehouden wanneer het bestuur op voorstel van de dirigent resp. instructeur zulks nodig acht. De dirigent resp. instructeur beslist welke partij door elk lid wordt gespeeld. Hij bepaalt (al dan niet door middel van een test) in overleg met de Werkgroep Opleiding of een lid, aspirant-lid of toekomstig lid voldoende gevorderd is om deel te nemen aan het desbetreffende orkest resp. slagwerkgroep.


CONCERTKLEDING

Artikel 11
De leden van het C-orkest dragen op concerten en evenementen een blauwe spijkerbroek, een wit shirt c.q. witte blouse en donkere schoenen, tenzij andere afspraken worden gemaakt. De leden van het B-orkest dragen op concerten en evenementen een zwarte spijkerbroek, een wit shirt c.q. witte blouse en zwarte schoenen, tenzij andere afspraken gemaakt worden. De mannelijke leden van het A-orkest dragen op concerten en evenementen een zwart pak, dat in bruikleen kan worden verstrekt door de vereniging. Hieronder dragen ze een wit overhemd met zwarte strik, zwarte sokken en zwarte schoenen.

De vrouwelijke leden van het A-orkest dragen op concerten en evenementen zwarte kleding en zwarte schoenen, waarvoor eenmalig door de penningmeester een bijdrage wordt verstrekt. De leden van de slagwerkgroep dragen op concerten en evenementen een blauwe spijkerbroek, een wit shirt c.q. witte blouse, zwarte sokken en zwarte schoenen, , tenzij andere afspraken gemaakt worden.

Leden kunnen worden aangesproken door een bestuurslid of iemand van de commissie kleding, indien niet aan de kledingvoorschriften wordt voldaan. Het bestuur kan indien nodig aanvullende richtlijnen vaststellen betreffende concertkleding.


SAMENSTELLING, VERKIEZING EN ONTSLAG VAN HET BESTUUR

Artikel 12
Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Alleen leden kunnen worden toegelaten tot het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een rooster van aftreding, en kan herkozen worden. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen of geschorst. Zie verder "Statuten". Kandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden voorgedragen door het zittende bestuur.

Ook andere personen kunnen kandidaten voor bestuursfuncties aanmelden tot 1 week voor de aanvang van de algemene ledenvergadering, mits de aanmelding door ten minste 10 personen is ondertekend.


VOORZITTER

Artikel 13
De voorzitter bewaakt in het bijzonder de belangen van de vereniging. Hij delegeert werkzaamheden. Hij leidt vergaderingen, ondertekent de notulen en andere stukken. Hij onderhoudt de contacten, ook tussen leden, commissies en andere door het bestuur aangestelde personen. Voorzitter en medebestuursleden zorgen ervoor dat de statuten en het huishoudelijk reglement stipt worden nageleefd en zijn verantwoordelijk voor uitvoering van alle op de ledenvergadering genomen besluiten.


SECRETARIS

Artikel 14
De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie. Hij ontvangt alle ingekomen stukken, en stelt alle (m.u.v. financiële) uitgaande stukken op, ondertekent deze namens de vereniging en zorgt voor distributie en verzending. Hij schrijft vergaderingen uit, stelt de agenda samen en notuleert vergaderingen. Hij maakt het jaarverslag en beheert het archief. Daarnaast draagt de secretaris zorg voor de ledenadministratie, de sleuteladministratie en de administratie van het instrumentarium.


PENNINGMEESTER

Artikel 15
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij stelt financiële verslagen samen, alsmede de begroting. Hij voert correspondentie m.b.t. financiële zaken waaronder het indienen van subsidieaanvragen. Hij rapporteert het bestuur regelmatig over de financiële stand van zaken. Hij int contributie en donatiegelden en stelt inventarislijsten samen. Hij stelt de leslijsten van de docenten vast en zorgt voor de betaling aan de docenten alsmede de jaarlijkse loonopgave.


BESTUUR

Artikel 16
Binnen het bestuur wordt een taakverdeling afgesproken op voorstel van de voorzitter. Bij absentie van voorzitter, secretaris of penningmeester neemt de tweede voorzitter, secretaris of penningmeester de taken over. Het bestuur vergadert volgens afspraak en onderhoudt contacten met overheid, muziekbonden, zusterverenigingen, gelieerde stichtingen en andere organisaties.


COMMISSIES

Artikel 17
Het bestuur zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd beleidsplan waarin een taakverdeling betreffende alle werkgroepen is opgenomen en de taakstellingen zijn beschreven. Het beleidsplan ligt ter inzage bij de secretaris of een van de andere bestuursleden.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 18
De agenda en benodigde bijlagen van de algemene ledenvergadering worden uiterlijk zeven dagen voor de vergadering aan ieder lid uitgereikt en bevat tenminste de volgende punten: Opening, ingekomen stukken en mededelingen, rondvraag, jaarverslagen, verslag kascommissie, bestuursverkiezing, beleidsplan en sluiting.

Elk lid kan tot één week voor aanvang de agenda aanvullen door het desbetreffende onderwerp in te dienen bij de secretaris.


DIRIGENT

Artikel 19
De dirigent heeft een aantal taken uit te voeren die rechtstreeks te maken hebben met het muzikale beleid. Hij is:

  • inspirator van het muzikale niveau van docenten en leerlingen;
  • verantwoordelijk voor het muzikale beleid van het desbetreffende orkest;
  • eindverantwoordelijk voor de programmering van concerten.

DIRIGENTENOVERLEG

Artikel 20
Jaarlijks vindt er overleg van (een deel van) het bestuur plaats met alle dirigenten en instructeur. In deze vergadering wordt datgene besproken dat dienstig is voor een doorlopende muzikale lijn in de vereniging.


REISGELD EN VERVOER

Artikel 21
Eventueel reisgeld voor leden naar concerten, concoursen en andere evenementen wordt niet vergoed door de vereniging, als geen gebruik wordt gemaakt van de door het bestuur geregelde voorzieningen, tenzij anders overeengekomen. Bij de door het bestuur geregelde voorzieningen kan een bijdrage worden gevraagd van (aspirant-)leden en eventuele belangstellenden.


ONTHEFFEN VAN VERPLICHTINGEN

Artikel 22
(Aspirant-)Leden die tijdelijk en met geldige reden niet kunnen voldoen aan de voor hen gestelde verplichtingen, kunnen op verzoek door het bestuur hiervan worden ontheven.


MUZIEKLESSEN

Artikel 23
Elk (aspirant-)lid heeft de mogelijkheid (en kan worden verzocht) om les te nemen van een bevoegd docent. Hiertoe zijn verschillende docenten aangetrokken door de vereniging en worden de mogelijkheden m.b.t. de muziekschool jaarlijks onderzocht. Jaarlijks vindt overleg plaats tussen (een deel van) het bestuur en docenten te behoeve van een doorlopende muzikale lijn. De werkgroep Opleiding is hierbij vertegenwoordigd.


MUZIEKEXAMENS

Artikel 24
Elk lid dat les heeft via de vereniging is verplicht deel te nemen aan muziekexamens van de Muziekschool of KNFM-examens.


ABSENTIE LESSEN

Artikel 25
Indien de leerling niet aanwezig kan zijn voor zijn muziekles, dient dit tijdig aan de desbetreffende docent te worden gemeld, zodat lessen doorgeschoven kunnen worden.


JUBILEUM

Artikel 26
De vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen (KNFM). Elk lid dat 25, 40, 50, 60, 70 of 75 jaar aaneengesloten lid is van de Harmonie Sint-Jan ontvangt namens de KNFM een speldje of - voor de dames- een hangertje.


SLOT

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement, alsmede de statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Dit huishoudelijk reglement zal in werking treden vanaf 30 maart 2009. Zo is besloten op de algemene ledenvergadering van 29 maart 2009.

Opmerking:
In alle gevallen, waarin mannelijke persoonsvormen of benamingen / functies worden genoemd leze men, waar relevant, de vrouwelijke variant.


De secretaris,

Jacquelien Brand
De voorzitter,

Erik te Wierik